සිමෙන්ති සිරස් මෝල

  • Cement vertical mill

    සිමෙන්ති සිරස් මෝල

    සිමෙන්ති අමුද්‍රව්‍ය ඇඹරීමට සිමෙන්ති සිරස් මෝල භාවිතා කරයි. එහි ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නම්: අමුද්‍රව්‍ය ත්‍රිවිධ වායු අගුළු කපාටය හරහා විසර්ජන නලයට ඇතුළු වන අතර, විසර්ජන නළය බෙදුම්කරුගේ පැත්තෙන් මෝලෙහි අභ්‍යන්තරයට ඇතුළු වේ.