ගල් අඟුරු සිරස් මෝල

  • Coal vertical mill

    ගල් අඟුරු සිරස් මෝල

    JGM2-113 ගල් අඟුරු කම්හල මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ රෝලර් මෝලකි. එහි ඇඹරුම් කොටස භ්‍රමණය වන ඇඹරුම් වළල්ලකින් සහ ඇඹරුම් වළල්ල දිගේ පෙරළෙන ස්ථාවර හා ස්වයං භ්‍රමණය වන ඇඹරුම් රෝලර් තුනකින් සමන්විත වේ.