රෝලර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

  • Roller Press

    රෝලර් ප්‍රෙස්

    රෝලර් ප්‍රෙස් යනු 1980 දශකයේ මැද භාගයේදී ජාත්‍යන්තරව සංවර්ධනය කරන ලද නව වර්ගයේ තලා දැමීමේ උපකරණයකි. ප්‍රධාන වශයෙන් සෑදී ඇති නව නිස්සාරණ ඇඹරුම් තාක්ෂණය බලශක්ති ඉතිරිකිරීමට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරන අතර එය සංවර්ධන ඇඹරීමක් ලෙස ජාත්‍යන්තර සිමෙන්ති කර්මාන්තය විසින් පුළුල් ලෙස අගය කර ඇත. ශිල්පයේ නව තාක්‍ෂණය.