භ්රමක පෝරණුව

  • Rotary kiln

    රොටරි පෝරණුව

    භ්‍රමණ පෝරණුවේ සිලින්ඩර සිරුර රෝල් කරන ලද වානේ තහඩුවකින් සාදා ඇති අතර සිලින්ඩරයේ සිරුර වර්තන රේඛා වලින් ආවරණය කර ඇති අතර තිරස් රේඛාව සමඟ නියමිත බෑවුමක් ඇත.